Nepieciedamo dokumentu eksports

Ðajos laikos uzòçmçjdarbîba tikai Polijas tirgû var bût nepietiekama. Ðim nolûkam ir ne tikai lielo uzòçmumu îpaðnieki, bet arî mazie uzòçmçji. Daþi cenðas âtri paplaðinât savu mçría klientu kvalitâti, bet ne citu valstu pârstâvjiem, bet daþreiz arî citiem kontinentiem. Tiklîdz vissvarîgâkâ un izdevîgâkâ darbîba bija produkcijas raþoðana, kas Âzijas tirgum bija lieliska, tagad tas ir labi redzams, lai eksportçtu uz Krieviju. Tâdçï katrs uzòçmçjs jau tagad ir piedzîvojis piedzîvojumu, ka tulka loma sanâksmçs ir neiedomâjami svarîga. Neviens, jo viòð nevçlas, lai uzòçmuma îpaðnieks zinâtu visus lietotâjus valodâs, bet visi sagaida, ka sanâksmçs tiks nodroðinâts labs tulks, kurð rûpîgi iztulkos katru vârdu, kas nokrita no îpaðnieka mutes.Protams, ir iespçjams, ka prezidents ir valodu zinâðanas, un tam ir arî darbinieks, kurð zina darbuzòçmçja valodu. Vienmçr ir jâpiemin, ka dzîvâs ietekmes ir ïoti stresa darbs, ko ne visi, pat ar veselîgâko valodu apguvi, ir piemçroti. Viòð aicina, lai tulka darbs, ko veic nekvalificçts darbinieks, kurð nekâdâ ziòâ nav speciâlists, jauna situâcija tiek vienkârði uzsvçrts, un tas neiztulkos vârdu vai sâks stostîties, lai ietekme kïûtu nesaprotama, un mçs kâ îpaðnieks. uzòçmums atklâs lîgumslçdzçja izsmieklu vai, sliktâkajâ gadîjumâ, nekâdas tendences sâkt sadarbîbu.Kas ir daudz, valodas zinâðanas nav pietiekamas. Tulkotâja loma un spçja zinât terminoloìiju, kas saistîta ar sanâksmes saturu. Turklât profesionâlie tulkotâji ir cilvçki ar atbilstoðu dikciju un labi praktizçtu îstermiòa atmiòu, pateicoties kuriem tulkojumi, ko viòi ir veikuði, bûs viegli, vienkârði un precîzi. Un, kâ jûs zinât, vissliktâkâ lieta, kas var notikt sanâksmçs ar cilvçkiem, kuri runâ daþâdâs valodâs, ir puðu savstarpçjâs sapratnes un valodas barjeras radîto insinuâciju process.

Avots: Lingualab