Nodokiu kases aparats neizdruka kviti

2015. gada 1. janvârî stâjâs spçkâ likums, kas aizvien vairâk saðaurinâja to uzòçmçju grupu, uz kuriem neattiecas pienâkums reìistrçt savu pârdoðanu fiskâlajai summai. Ja lîdz ðim neesat izmantojis kases aparâtu, tas var mainîties. Nedaudz vairâk tiek saukts par galu, ka vçl vairâk sievieðu, kas veic saimniecisko darbîbu, bûs spiestas iegâdâties kases aparâtu. Tâ kâ tas ir smags izdevums katra uzòçmçja budþetâ, ir vçrts redzçt ðodien, kas nozîmç, ka jûs varat saòemt kompensâciju par ðâdu pirkumu.

- Visiem uzòçmçjiem, kuri ir iegâdâjuðies fiskâlos kases aparâtus un reìistrçjuði savus pârdoðanas darîjumus, ir tiesîbas pieprasît atlîdzîbu. Lai pieteiktos ðâdai kompensâcijai, ir jâaizpilda noteiktas formalitâtes. Saskaòâ ar likumu jûs varat atgût 90% no kases pirkuma cenas, izòemot PVN, bet ðî priekðrocîba nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Neapðaubâmi, iespçja saòemt atdevi ir ideâls pârsteigums jebkuram uzòçmçjam, kurð nevçlas mest naudu.

- Mçs nevaram zaudçt ðos îpaðâ paziòojuma pieprasîjumus Nodokïu pârvaldei, kurâ mçs izlemsim izmantoto kases aparâtu apjomu un norâdîsim to lietoðanas adreses. Jums ir arî jâatdod precîzs datums, kad viòi sâka reìistrçt pârdoðanu konkrçtâ kasç. Ðis fakts ir nozîmîgs, un mçs nevaram aizmirst par tâs uzticîbu.

Lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, mums ir jâbût pirkuma apliecinâjumam. Vienu deklarâciju varam pieprasît vienu reizi. Ja mçs izskatîsim daþas ðaubas, kas saistîtas ar paðreizçjo, kurâ mums bûtu jâpieprasa kompensâcija, bûvniecîbâ tiks atklâta virkne informâcijas - ðeit ir daudz punktu. Ar garantiju mçs neesam sâkotnçjie cilvçki, kuriem nepiecieðamîba iegâdâties kases aparâtu ir pilnîgi jauns skaistums. Tomçr, pateicoties pieredzçjuðu speciâlistu padomam, mçs varçsim ne tikai nopirkt pareizo naudu, bet arî mçs varçsim saòemt kompensâciju par precîzu pirkumu.

Kur es varu nopirkt kases aparâtu? Fiskâlâs ierîces iegâdi var panâkt arî e-komercijâ un lielâs iestâdçs. Atcerieties, ka telpai jâbût pilnvarotam izplatîtâjam un ka tai ir arî jâsniedz pakalpojums.