Norciinu programma norvciija

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izsniegt cita veida norçíinu materiâlus âtrâ, pielâgotâ un pielâgotâ tehnikâ. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti praktiski izmantojams. Pateicoties tam, jûs varat ievietot dokumentus brîvâ valûtâ.

Ðis pieteikums ir pilnîbâ sinhronizçts ar jaunajiem Comarch sistçmas elementiem. Iespçjas tiek atjauninâtas visas programmas beigâs, kâ rezultâtâ tiek nodroðinâts vienkârðs grâmatvedîbas pakalpojums. No padomiem par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tieðsaistes dokumentu apmaiòa ðis elements ir interesantâkais gadîjums tirgû starp ðâda veida rezultâtiem.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums prezentçt visas zinâðanas un materiâlus, kas saistîti ar konkrçto darbuzòçmçju. Tas ir îpaði çrts risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðai idejai ir drukâðanas funkcija. Tas viss notiek, ðis pasûtîjums ievçrojami atvieglo uzòçmuma vai uzòçmuma darbîbu un rada patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima Faktury programma ir îpaði piemçrota bçrniem un vidçjiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav pamanâma un cilvçkiem ir nepiecieðams padoms un palîdzîba. Ðâds darbs tagad ir rçíinu modulis kâ norîkoðanas un rçíinu izrakstîðanas programma, kas atvieglo cilvçku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus ar tûlîtçju korekciju, kâ arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïaus Jums: izsniegt pârdoðanas un pirkuma rçíinus, piesaistît privâtpersonâm, rîkoties ar visiem darîjumiem PLN un ârvalstu valûtâs, izdot korekcijas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðanu un pârdoðanu, izvçloties standarta maksâjuma veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî tos, kurus norâdîjis programmatûras lietotâjs, un palîdzîbas un klientu reìistra pârvaldîbu.