Objektiva optiska sistcma

Zeiss ir vâcu zîmols, kas ir ieinteresçts raþot, veidot un radît daþâda veida optiskâs iekârtas. Tas ir bijis tirgû vairâkus desmitus gadu, jo tas vienmçr ir bijis augstas kvalitâtes produkts. Spçle ar ðo papildu kategoriju, kuru pâròem Carl Zeiss AG, ir tâdu iekârtu raþoðana un izstrâde, kuras ir ieinteresçtas mçrît koordinâtas. Kompâniju plânoja Jânis Carl Zeiss, Otto Schott un Ernst Abbe (tâ ir tâ pati Vâcijas pilsçta, kas atrodas Vâcijas centrâlajâ daïâ.

No paða sâkuma es ieteiktu optiskâs lçcas tâlvadîbas iekârtâm, piemçram, kamerâm (izstrâdâ un raþo objektîvus, kas saòem tos, kontaktlçcas, briïïu lçcas, mikroskopu lçcas, teleskopus, teleskopus, tas ir, binokïus. Raþotâs preces ir ïoti draudzîgas. Kâ pierâdîjums, Zeiss mikroskopi ir lielisks darba rîks zinâtniekiem, un tie ir ïoti vçlami aparatûra laboratorijâs. Aplûkojot speciâlistu un zinâtnieku viedokïus par otro forumu, Zeiss mikroskopi ir vieni no visaugstâk novçrtçtajiem pasaulç. Tie ir pabeigti un darîti. Tie piedâvâ plaðu lçcu klâstu ar daþâdiem palielinâjumiem, no kuriem izvçlçties. Turklât viòi sadarbojas ar labas lçcas apvalku darbuzòçmçjiem, kas nozîmç, ka viss mçbeïu gabals ir noderîgs lietojumprogrammâ un ir pilnîbâ sagatavots. Uzòçmums 2006. gadâ uzsâka atbilstîbu lielajam Sony zîmolam un parakstîja ar viòiem atïauju îstenot objektîvu vairâkâm kamerâm - spoguïiem Sony Alfa. Ðîs kameras ir viegli ieguvuðas popularitâti, jo tâs ir labi izgatavotas, tâm ir skaista kvalitâte un salîdzinoði zema cena tiesâ lîdz pçdçjam, kâ vienîgais mçbeïu gabals. Kopð 2013. gada jûlija uzòçmums pârtrauca raþoðanu ar nosaukumu "Carol Zeiss" un sâka kïût par modernu perfektu lçcu tehniku ar saîsinâtu nosaukumu "Zeiss". Aplûkojot interneta forumu pârskatus, atzinumâ netika zaudçti labi viedokïi, gluþi pretçji - ar katru gadu arvien vairâk un vairâk Îpaði populâri fotogrâfu vidû, kuri ïoti precîzi izvçlas kameras objektîvus tuvâm vajadzîbâm - tomçr labs objektîvs galvenokârt ir objektîvs.