Opoles modes dizaineri

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâskatâs, ko dizaineri bûtu gatavi apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs dominçja mazâkajâ komponentâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Tie tika izmantoti, lai îstenotu pilnîgi acîmredzamus un delikâtus audumus ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtiem vatiem. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðova sagatavoto izsolît skaistu kâzu kleitu speciâli sagatavoti iespçju TAZ. Kleita bija pieðíirta personai, kas ir nepiecieðams, lai palikt anonîms. Bez tam, tie izsolîti daþi vçl drçbes no svarîgâkajiem kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no mûsdienu izsolç tiks dota bçrna mâjâs. Ir jâuzsver fakts, ka zîmols ir ieinteresçta atbalstît daþâdus labdarîbas un pozitîva. Tâs îpaðnieki ir vairâkkârt saudzçjuði pârdoðanas savu produktu, un pçc tam pârdod punkts bija pat apmeklçjums rûpnîcâm indivîda.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija mâjâs nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ daþas kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârâs kolekcijâs.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no plaðâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu visâ reìionâ. Nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, kas ir agrâk, daudzi topi, drçbnieki un arhitekti. Laiku pa laikam ðo popularitâti raksta koalîcijas kolekcijas ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti svarîgas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs agri no rîta ir gatavas mazâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes produkti daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstami gan saòçmçju vidû, gan pusç, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko viòa atïâva, un kas apgalvo, ka lîdzekïi ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçja apìçrbu aptieka