Optima rciinu izrakstidanas programma

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izveidot atðíirîgu norçíinu materiâlu veidu, lai izveidotu âtru, vienmçrîgu un pielâgotu. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti grûti izmantot. Pateicoties tam, ir svarîgi izsniegt dokumentus jebkurâ valûtâ.

Paðreizçjâ lietojumprogramma ir sinhronizçta ar saviem Comarch sistçmas moduïiem. Dati tiek atjauninâti visâ valstî, kas padara grâmatvedîbas pakalpojumu vienkârðu. No viedokïa par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tieðsaistes dokumentu apmaiòa ðis elements ir tirgû interesantâko iespçju izvçle ðîs sugas seku vidû.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt visu reklâmu un dokumentus, kas saistîti ar konkrçto darbuzòçmçju. Tas ir ïoti patîkams risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðai programmai ir drukâðanas funkcija. Tas viss padara sistçmu par izðíiroðu faktoru, lai atvieglotu uzòçmuma vai uzòçmuma izveidi un padarîtu darbu patîkamâku.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir îpaði noderîga vâjajiem un mazajiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav vispârîga un cilvçkiem ir nepiecieðama aizsardzîba un atvieglojumi. Ðodien rçíinu modulis kâ reìistrâcijas un rçíinu izrakstîðanas programma atvieglo cilvçku darbu un samazina iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus kopâ ar tûlîtçju korekciju arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra iet uz: pârdoðanas un pirkuma rçíinu izdoðanu, fizisko sievieðu nodokïu uzlikðanu, visu PLN un ârvalstu valûtu pârdoðanu, koriìçjoðu dokumentu izsniegðanu (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðanu un pârdoðanu, izvçloties tradicionâlos maksâðanas veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu kâ plus un tos, ko norâdîjis programmatûras lietotâjs, un palîdzot reìistrçt palîdzîbu un partnerus.