Pakalpojumu drodibas limenis 2

Daþâdu neveiksmju sekas var bût pârmçrîga spiediena radîðana. Îpaðas ierîces, ko sauc par pârrauðanas diskiem, uzskata par uzdevumu aizsargât ierîces un formas no kïûmçm un bojâjumiem, kam var bût daudz kaitinoðas un tâlejoðas sekas.

Flîþu veidiRedzamajâ tirgû ir daudz citu veidu diski. Viòiem ir kopîga forma, materiâli vai tehnoloìiski risinâjumi. Tos var izmantot daudzâs jaunâs iekârtâs. Pârdoðana parâda droðîbas plâksnes, kas pakïautas lâzera vâjinâðanas procesam, kura mçríis ir dot plâksnei lîdzîgu iedarbîbu uz spiediena ieliktni. Ir arî vienkârðas flîzes ar îpaðu iecirtumu, kas dod iespçju ielauzties stingri definçtâ reþîmâ.Atbilde uz pçtîjumu: kâda ir viegla droðîba? tas var liecinât par to, cik liela ir viòu darbîba. Tas nepastâv vienveidîgi, bet tajâ ir daþi kopîgi elementi, kas ir svarîgi cilvçkiem flîzçs.

Plâksnes ar iegriezumiem ir noteikta veida. Spiediena kritisko vçrtîbu pârsniegðana uzstâdîðanas telpâ liek plâksnei automâtiski saplîst. Parasti plâksnes ar plaisu tiek apvienotas ðíidrumos vai gâzçs. To kvalitâte ir pietiekami liela sadrumstalotîba vai pat tâ pilnîga trûkums.

darbsDarba un modernâko flîþu veidoðanas procesâ tiek izmantota Gi lâzera metode. Katram lâzera ieliktnim ir spiediena sensors. Kad izrâdâs, ka spiediens ir pârâk augsts, galva atveras un pârspiediens tiks atbrîvots uzreiz. Droðîbas plâksnçm jâatbilst vçlmçm un droðîbas noteikumiem, kas darbojas farmâcijas, kosmçtikas, pârtikas rûpniecîbâ utt.