Pardevcjs

Jau spçkâ esoðie likumi ievieð zinâmus pienâkumus pârdevçjiem, ka viòiem ir jâievçro, ja viòi vçlas izvairîties no cita veida sankcijâm. Daudzu to stâvoklis lielâ mçrâ ir atkarîgs arî no precîzas komercdarbîbas, ko mçs veicam. Neatkarîgi no tâ, vai mçs pârdodam pârtiku, apìçrbu vai datortehniku, mums vienmçr ir jâbût vienai lietai, ir vairâki rîki (saistîbâ ar veikala daudzumu, kas ir kases aparâti.

Pateicoties pastâvîgi attîstîtajâm elektroniskajâm metodçm, tâs ðodien ir ïoti sareþìîtas. Tâpçc mçs varam aprîkot sevi ar ðo ierîèu modeïiem, kas padarîs mûsu darbu daudz vieglâku. Protams, kases aparâtu pamatfunkciju faktiski sauc par pârdoðanas ierakstiem, bet daþi no tiem aizòem papildu iespçjas, kas saistîtas, piemçram, ar elastîgu un lielu inventarizâcijas veikðanas metodi. Pateicoties tam, jûsu grâmata ir pilnîgi labâka.

https://bla-harir.eu/lv/Bliss Hair - Visaptverošs atjaunojošs kondicionieris visiem matiem!

Kâdas iespçjas mums dod tirgus?

Paðlaik uz kvadrâta ir sadalîtas apspriestâs ierîces. Mçs varam pieminçt elektronisko kases aparâtu (ERC kases aparâtu un elektronisko pârdoðanas punktu (POS kases.

Pirmâ veida ierîèu panâkumos mçs atsakâmies no ïoti oriìinâliem modeïiem. To loma nav ïoti plaða (tas pats attiecas uz programmatûru, gan RAM atmiòa ir ierobeþota, kas saîsina ierîces kalpoðanas laiku. POS iespçjas ir ïoti plaðas POS panâkumos. Ir îpaði svarîgi, lai mçs varçtu pârdot pârdoðanas apjomus arî no datora laika.

Papildu POS iespçjas ir arî pievilcîgas. Papildus datoram tie ir saderîgi gan ar svîtrkodu, gan mikroshçmu lasîtâjiem, svariem un maksâjumu karðu terminâliem. Jûs varat tos sajaukt ar citiem kases aparâtiem. Pateicoties ðim variantu modelim, mçs varam precîzi kontrolçt pârdoðanas procesu, padarît produktu uzskaiti ïoti labi salasâmâ veidâ vai pat efektîvi rîkoties ar klientu, kam konkrçtâ darba laiks bieþi ir vissvarîgâkais.

Sareþìîtas sistçmas

Protams, ir jâpievçrð uzmanîba situâcijai no pçdçjâs, ka POS kases aparâti ir nedaudz nozîmîgâki no saviem tradicionâlajiem partneriem. Tomçr, veicot izmaiòas, mçs iegûstam ierîces ar datora iespçjâm, kas mums palîdzçs.

Patiesîbâ tas tâ ir, jo ârpus kases aparâta mçs saòemam arî datora vienîbu, tastatûru un piemçrotu monitoru (kas parâdâs visâ pieskârienâ. Turklât ðis çdiens ir daudz izejvielu, caur kuru mçs esam savienojuði iepriekð minçtâs sistçmas. Îpaði svarîgi ir tas, ka POS panâkumos mçs varam iegût ïoti uzticamu un jebkâdu ierîces konfigurâciju. Mçs varam nomainît procesoru, RAM atmiòu vai pat augðupielâdçt jaunu, efektîvâku sistçmu. Bieþi vien tâdam paðam kases aparâtam ir arî papildu baterijas, pateicoties kurâm mçs varam izveidot bez savienojuma ar elektrîbu.

ERC modeïi

Tomçr, tiklîdz ir teikts, ðis uzlabotâ komponentu modelis ir diezgan dârgs. Tas nenozîmç, ka mçs uzskatâm, ka esam sadalîti. ERC nodokïu kases aparâti var arî izpildît visas viòu prasîbas. Tomçr to vajadzçtu çst labi pârdomâtâ sistçmâ.

Pirmkârt, jums ir jâsaprot, ka tâs ir ïoti mazâs ðíirnçs. Populârâkie ir pârnçsâjamie kases aparâti. Viòi atrodas nelielâ izmçrâ, tâpçc viòi ïoti labi satiekas mazâ tirdzniecîbâ vai daudzu pasâkumu laikâ.

Attiecîbâ uz lielâkiem uzòçmumiem mums ir nepiecieðams uzkrât sistçmiskus rezultâtus, kas var bût saistîti ar jaunâm valûtâm vai otrâs likmes ierîcçm. Tie parasti tiek veikti, ja ir vairâkas pârdoðanas pozîcijas. Netieðs veids, kâ tos atvieglot, ir vienas gultas ðíirnes. Tas joprojâm dod viòiem nelielu izmçru, bet viòiem ir nedaudz vairâk darba salîdzinâjumâ ar mobilajiem moduïiem.

ERC kases gadîjumâ ir iespçjams uzstâdît arî datoru. Viòi strâdâ ar viòiem tieðsaistç vai bezsaistç, saòemot ðo informâciju. Pieejamo funkciju lîmenis tiek palielinâts, izmantojot pçdçjo risinâjuma modeli.

Kâ redzat, ir daudz kases aparâtu. Tâpçc mums vajadzçtu vçlçties tos saistîbâ ar mûsu pârvaldîto biznesu.