Partikas produkti kas satur magnija

https://repa-h24.eu/lv/

Pârtikas produkti citu faktoru, t.i., gaisa, mikroorganismu, temperatûras ietekmç, âtri sadalâs un pasliktinâs. Katru dienu miljoniem tonnu izðíçrdçtu çdienu nonâk atkritumu izgâztuvçs (statistika saka, ka vidçjâ poïu ìimene katru mçnesi nosûta 50 PLN, kas formâs, kad puse no nabadzîgâkâs pasaules daïas ir badâ, ir groteska situâcija.

Idejas, kuru stils, lai novçrstu dzîvîbas izðíçrdçðanu, ir ïoti, un starp tâm bieþi tiek paplaðinâtas tâs pilnvaras ar vakuuma iepakojumu. Tâpçc tas ir process, kurâ vakuuma tvertne tiek iesûkta no konteinera vai maisa, un hermçtiski noslçgts iepakojums novçrð pârtikas produktu oksidçðanos - tie aizsargâ produktus pret pelçjumu, baktçrijâm, þâvçðanu, uzturvçrtîbas un garðas zudumu. Ðî pârtikas uzglabâðanas standarta iepakojums ir konteineri un vakuuma iepakojuma maisiòi. Maisiòi ir izgatavoti no PA / PE folijas, kuras standarta biezums ir 70 mikroni (daþi raþotâji piedâvâ biezumu diapazonâ no 60 μm lîdz 230μm vai pielâgojas klientu prasîbâm, vispârçjais noteikums par maisu izvçli - jo zemâkâ plçve, îpaði izturîga, jâbût pârtikas sertifikâtiem un PZH prasîbas. PA / PE plçvi raksturo augsta mehâniskâ izturîba pret triecieniem, augsts caurspîdîgums un spîdums (svarîga produkta iedarbîbai, laba metinâmîba, iespieðanas iespçja, iespçja iegût metâla plçves, lieliska vçrtîba (izgatavota no augstas kvalitâtes plçves, kas importçta no Ðveices. Daþâdi maisu un izmçru maisîjumi padara tos plaði izmantojamu desu, gaïas, çrtîbas, piena, raudzçtu, kûpinâtu produktu, vaïçju produktu un joprojâm farmaceitisko produktu, datoru un automobiïu elementu iepakojumâ. Vakuuma iesaiòoðanas maisiòus daudzus gadus var uzglabât bez bailçm ledusskapjos un saldçtavâs, tie ir neitrâli uzglabâjamâ materiâla îpaðîbâm (tie nemaina to garðu un stilu, nepaziòo par savâm kïûdâm, daþi ir noderîgi mikroviïòu atkausçðanai, mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ un vairâkos mazgâðanas lîdzekïos izmantot. Vakuuma iepakojumâ maisos, pârtikas produkti ir jauka metode atkritumu stâvoklim. Jo vairâk tâ, lai vakuuma iepakojumu varçtu izmantot arî mâjsaimniecîbâs.