Personas datu it sistcmu aizsardziba

Daudzi no mûsu uzòçmumiem specializçjas informâcijas sistçmu pârdoðanâ un uzstâdîðanâ çdinâðanas un viesnîcu un çdinâðanas vietu veikðanai. Atkarîbâ no uzòçmçjdarbîbas veida ir risinâjumi nelielam dzîvoklim, kâ arî lielâkam restorânu tîklam. Rezultâti bûs savstarpçji atkarîgi atkarîbâ no tâ, vai mçs esam ar & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un varbût ar âtru apkalpoðanu. Gastronomijas organismiem ir vçl plaðâka popularitâte. Mçs arvien bieþâk sastopamies ar gastronomisko faktu, ka mums nav pârdoðanas atbalsta programmatûras.

POS sistçma pati par sevi ir vismodernâkâ & nbsp; lietojumprogramma çdinâðanas vietas darbinâðanai. Âtrâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Un tie piedâvâ servisa punktu un servisu gan Polijas vienîbâm, gan tiem, kas savas struktûras vai franðîzes ietvaros visâ mûsu teritorijâ ir daudz gastronomisku problçmu.

Ðeit ir sniegts çdinâðanas uzòçmuma IT infrastruktûras modeïa piemçrs:

Tas ir veidots tâ, lai komponenti ïautu lietotâjiem gût maksimâlu labumu. To integrâcija un darbîba vienkârðu bâzu rezultâtâ palielina efektivitâti, uzlabo patçrçtâju apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo ziòoðanu un vienîbu skaitîðanu, neatkarîgi no tâ, vai ir restorâns vai restorânu íçde.

Pçdçjâ fragmentâ mçs apzinâti nenorâdâm nosaukumu, uz kuriem plâniem mçs balstâmies uz konkrçtu klientu. Pieòemsim, ka produkciju atbalsta integrçta sistçma, kas ïaus gan apkalpo viesmîïus, gan bârus, kâ arî pilnîgu noliktavas pârvaldîbu. Atkarîbâ no darba ideja var darboties ar pieskârienu terminâli, ar magnçtisko karðu lasîtâju, viesmîïu kuponu, svariem, kuponu un rçíinu printeri, fiskâlo printeri, atvilktni, dzçrienu izsmidzinâtâju utt. uz noteiktu teikumu, izmantojot standarta PC aparatûru.