Polijas virtuves nudeles ar kapostu scncm

Polijas virtuve nav vieglâkais, un tas ir pârâk daudz par to, cik daudz gaïas mçs atrodam. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Gaïas izgatavoðana nav par labâkajiem uzdevumiem. Protams, ikviens ir sastapies ar gaïu vai cietu gaïu. Daþâs virtuvçs vajadzçtu atrast objektu, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - gaïas maðînâ. Tas parasti ir vçrsts no vairâkiem desmitiem mazu asmeòu, kas ir iegûti tuvu kopâ. Ðis sîkrîks darbojas nelielâ gaïas punkcijâ bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visa veida karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòâm, kas ir aprîkotas ar gaïas maðînâm, jâbût izgatavotâm no îpaða nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai preces izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visi pârçjie mâjokïi parasti ir izgatavoti no mâkslîga íermeòa. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas padara to pat pçc cepðanas, iegûstot sulîgu, mîkstu gaïu. Siltuma apstrâdes process notiek vienmçrîgi un pat daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Mçs varam arî apgalvot, ka garðvielas, kuras mçs esam pârkaisa, ir atklâjuðas tâs dziïumâ, kas veicinâs nesaskaòotu gaïas garðu. Íermeòa drupinâtâjs ir skaista alternatîva klasiskajai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process pats par sevi ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Mâjas iedzîvotâjiem ir liels enerìijas ietaupîjums. Drupinâtâjs, neuzkrîtoðs izmçrs ir îpaði noderîgs, tas ir arî ïoti viegli mazgât zem ðî ûdens, vismaz ne katrs var tikt ievietots trauku mazgâjamâ maðînâ. Pçdçjâ objektâ ir vçrts iepazîties ar servisa informâciju. Ar roku mazgâðanu ieteicams ievçrot piesardzîbu - asmeòus var viegli sagriezt! Íermeòa drupinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams biedrs, bet arî mâjâs dzîvojoðie cilvçki, kuri zina, ka ðî dabiskâ forma sagatavos izsmalcinâtu un pilnîgu gaïu.