Profesionala riska novcrtcdanas modelis

Sprâdziendroðîbas dokumentsSaskaòâ ar ekonomikas, darba ministra un 2010. gada 8. jûlija kopîgâs formas rîkojumu katrai mâjai ir jâsagatavo dokuments "Darba vietu nodroðinâðana pret sprâdzienu". Tas izriet no veselîbas un droðîbas noteikumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamas vides piedâvâjumu.

Kam jâizsniedz ðis þanra dokuments?Sprâdziendroðîbas dokuments vçlas, lai tas tiktu izsniegts uzòçmumiem, kas saka raþoðanu un / vai tehnoloìiskos procesus, izmantojot izstrâdâjumus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie tiek glabâti. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, tas ir izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu.

Kâds ir sprâdzienbîstamîbas dokuments?Ðâda veida dokumentâ jâietver îpaðas zinâðanas par aizsardzîbas pasâkumiem un sprâdziena ietekmes ierobeþojumiem noteiktâs bîstamâs zonâs.Visbeidzot ir nepiecieðams papildus deklarçt darba devçjam par pareizu un uzticamu aprîkojuma esamîbu un riska novçrtçjuma apvienoðanu ar sprâdziena priekðlikumu.Dokumentâ ir arî jâapstiprina, ka piederums un organizâcija îsteno visus vçlamos droðîbas un apkopes standartus. Acîmredzot veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, tâpçc paziòojumâ jâiekïauj informâcija par to, kâdas aizsardzîbas metodes tiek izmantotas gan viòiem, gan par to, kâ organizçt darba droðîbu darba jomâ.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu paðreizçjâ situâcijâ veic speciâlists. Tâ var pastâvçt, piemçram, bûvniecîbas eksperts, pats dokuments ir îpaðnieka ieteikums, pamatojoties uz sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa zinâðanâm.