Putekiu maskas no mazas polijas

Snail FarmSnail Farm Ideāls risinājums mūžīgi izskatīgajai ādai

Putekïi un unikâlâs daïas, kas pârvietojas gaisâ, var bût ïoti nogurdinoðas mûsu veselîbai. Ir taisnîba, ka viesa íermenis patieðâm ir aprîkots ar robeþu, kas kavç pârâk daudz piesâròotâju iekïûðanu plauðâs, t.i., gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tâs nonâk savâs telpâs.

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþreiz izpauþas nepietiekami - jo îpaði attiecîbâ uz ïoti zemâm putekïu daïiòâm, kas viegli ðíçrso gaisa filtru deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un izraisa postoðas sekas, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju, vai uzkrâjas un izraisa bîstamu, bieþi vien sliktu un neârstçjamu plauðu slimîbu veidoðanâs.Dezinfekcijas kasetne ir unikâla pieeja ðai nozarei. Visur, kur tiek raþotas preces, piesâròojoðo vielu radîðana gaisâ ir radusies gaismâ - lai gan nekas neliecina, ka tas viss ir cilvçka labâ. No izmaiòâm, kurâs organizâcijas un krâsnis, kas izdala milzîgus piesâròojuma apjomus, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par savu darbîbu un ir tieði spiesti ieelpot ðo iekârtu dûmus. Kâzas tika izgudrotas putekïu kasetes, kas paredzçtas filtrçðanai mehâniskâ veidâ, ko raþo metalurìiskâs krâsnis vai jauna veida komunâlâ maðîna.Gaisa piesâròojuma veidâ tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs tas bûtu veids, kâ izbeigt to raðanâs cçloni. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus jebkurâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizvietojami, un pat tad, ja tos var aizstât, tie nav tik izdevîgi. Nozares panâkumu pamatâ ir maðînas veiktspçja, tâpçc ne vienmçr ir iespçjams nomainît maðînu, bet tas nav veselîgs, bet mazâk efektîvs. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai izmantot ekoloìiskas darbîbas, ir filtrçðanas sistçmu uzstâdîðana, lai gaisu saglabâtu no daïiòâm, kas rodas darba procesâ vai sadegðanas procesâ. Kârtridþu putekïu savâcçjs ðodien ir ïoti izplatîts un ïoti lietojams risinâjums, jo îpaði rûpnieciskajos birojos, kas strâdâ ar plastmasu, arî metalurìijâ, kas papildus rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurâ bûvniecîbâ nav piemçrots cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.