Putekiu nooemdana

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas gandrîz visur, kur ir darbavietu piesâròojums ar sausiem putekïiem ar ïoti smalkâm daïiòâm. Ðî griezuma tehnoloìiskâ attîrîðana galvenokârt tiek izmantota enerìçtikas, keramikas, metinâðanas, metâla, koka, farmâcijas un pârtikas rûpniecîbâ, kas visbieþâk tiek izmantota putekïu noòemðanai.

Dzçriens no pamatproblçmâm, kas atrodamas biznesa veikalos, ir apputeksnçðana, kas notiek visu veidu raþoðanas procesos.Ðî apputeksnçðana pirmâm kârtâm rodas daþâdu veidu produktu pârstrâdes vai brîvu materiâlu izlieðanas vai pârvietoðanas procesâ.Diemþçl raduðies putekïi ir ârkârtîgi slikts uzsvars uz cilvçku veselîbu. Jo mazâks putekïu daudzums, jo pilnîgâka ir to kaitîgums. Kas ir labs, daþi ziedputekðòi ir toksiski un pat kancerogçni.Ðodien nav zinâms, ka darbinieka telpas lielais putekïainums ir iespçja dzîvot gan ar veselîbas problçmâm, gan arodslimîbâm. Tâtad no pçdçjâ sâkuma tik nozîmîga ir gaisa attîrîðana.

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu efektîvas, jâizmanto vietçjâ izplûdes sistçma. Vispirms tie ir cilvçki, kas dzîvo paðpietiekamâs rokâs, zîdaiòiem vai pazîstamiem tvaika nosûcçju veidiem, kas atrodas tuvu piesâròojuma avotiem.

Jebkura veida uzkrâto putekïu uzkrâðanâs novçrðana bûtu jânodroðina regulâri. Ðî procedûra palîdz novçrst putekïu pârvietoðanos un nokriðanu. Ja putekïu slânis ir koncentrçts îpaði uz raþoðanas zâlç esoðâ grîdas, jâizmanto rûpnieciskie putekïu sûcçji, jo putekïu uzkrâðanâs ap iekârtu rada nopietnus draudus.Kas ir ârkârtîgi dârgi, putekïu savâkðanas sistçmai nekâdâ gadîjumâ nevajadzçtu uzkrâties elektrostatisko lâdiòu, jo tas var izraisît âdas novilkðanu un ugunsgrçku.

Turklât jums ir jâdomâ par savienojumu sasprindzinâjumu instalâcijâ. Bûtu jâzina, ka visas noplûdes izraisa naudas sodu nokïûðanu ârâ un rezultâtâ samazina atkaïíoðanas efektivitâti.