Rathotne jaworzno

Money Amulet

Sprâdzienbîstamîbas dokuments ir obligâts materiâls, kas nepiecieðams visâm raþoðanas iekârtâm. Tas liek rûpnîcu îpaðniekiem uzskatît par saviem viesiem ïoti droðus darba apstâkïus. Kâ, protams, rûpnîcâ ir daudz maðînu, kas padara raþoðanu neko efektîvâku, bet to îpaðums galvenokârt ir saistîts ar nepiecieðamîbu izmantot uzliesmojoðas gâzes.

Ja maðîna ir salauzta un neviens nezina par tâs atteici, tad jebkurâ elementâ, kas sâk atbrîvot uzliesmojoðu gâzi uz rûpnîcu, kas aizdedzinot var izraisît milzîgu sprâdzienu. Katra rûpnîca izmanto vairâkas vai vairâkas nopietnas vielas, kas var apdraudçt uzòçmuma darbinieku pârtiku un veselîbu. Kâ jûs zinât, katrs darba devçjs vçlas ietaupît tik daudz naudas, tâpçc bieþi vien ir iespçjams, ka organizâcija netiek lûgta un noslçgta. Reizçm rûpnîcâs var atrast maðînas, kas var bût riskantas dzîvîbai un cilvçku veselîbai, jo to raþoðanas spçja jau sen ir pazudusi. Sprâdziendroðs dokuments mudina raþotòu îpaðniekus sazinâties ar visâm bîstamajâm maðînâm, kâ arî saglabât visas uzmanîbas metodes, strâdâjot ar uzliesmojoðâm vielâm. Ja rûpnîcai ir ðâds dokuments, tas nozîmç, ka tas ir pârbaudîts visâs vietâs, kur ir iespçjama eksplozija, un samazinâts ðâda sprâdziena risks. Tas nozîmç, ka rûpnîca ir patîkama visiem, kas to beidz. Tâdçjâdi ðâds dokuments atzîst, ka rûpnîcas îpaðniekiem ir jâmobilizç visi piesardzîbas pasâkumi pret sprâdziena iespçjamîbu. Pateicoties ðai vçstulei mûsu valsts laukumâ, ir daudz ïoti droðu rûpnîcu nekâ iepriekðçjos gados. Tâpçc paðlaik rûpnîcas darbinieki var justies droðâki nekâ agrâk un tad tas ir ârkârtîgi svarîgi.