Rekordu par gastronomijas pardodanu

Ir bijuði periodi, kuros kases aparâti ir norâdîti tiesîbu normâs. Tie ir identiski elektroniskajâm ierîcçm, cilvçkiem ar ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par savu deficîtu, uzòçmuma îpaðnieks, ka viòð tiks sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa peïòu. Neviens nevçlas pakïaut sevi aizsardzîbai un pilnvarâm.Reti tiek vârîts, ka ir ierobeþots ekonomiskâ darba apjoms. Darba devçjs realizç savus darbus internetâ, savukârt tirdzniecîbâ galvenokârt tos uzglabâ un vienîgais brîvais laukums ir pçdçjais, kur atrodas galds. Tomçr fiskâlâs ierîces ir tikpat svarîgas, kâ veiksmîga veikala veikalâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas neatðíiras, ja cilvçki strâdâ nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks peld ar visu fiskâlo summu un pilnu aprîkojumu, kas nepiecieðams tâ pareizai izmantoðanai. Tie vienmçr ir parâdîjuðies tirgû, mobilie kases aparâti. Tie ir mazi izmçri, jaudîgas baterijas un skaidrs serviss. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tas padara viòus par lielisku pieeju lomai departamentâ, un, piemçram, kad mçs esam apòçmuðies tieði doties uz klientu.Kases aparâti ir svarîgi paðiem pircçjiem, nevis tikai uzòçmçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjs cer iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Ir arî apstiprinâjums, ka darba devçjs veic tiesvedîbu un maksâ nodokli par izplatîtajâm precçm un pakalpojumiem. Ja mums ir iespçja, ka finanðu ierîces veikalâ ir atvienotas vai neizmantotas, mçs varam paziòot birojam, kas sâks attiecîgos tiesîbu aktus pret îpaðnieku. Tas apdraud viòu ar vçrtîgu naudas sodu un pat bieþâk tiesu.Kases aparâti arî uzòçmçjus uzrauga, lai pârraudzîtu uzòçmuma finanðu lîdzekïus. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai viens no viesiem zog savu naudu, vai tikai vai mûsu veikals ir izdevîgs.

Labi kases aparâti