Restorana izveide

Pieprasîjums pçc otrâs naudas sistemâtiski pieaug. Cilvçki jût nepiecieðamîbu bût, viòi paði izjût daþas sajûtas un vajadzîbas un vçlas tos sasniegt. Fizisku mçríu gadîjumâ tas ir grûtâk, jo viòu darbîbas daþkârt prasa daudz plaðâku naudas lîmeni. Vienalga, vai tâ ir tâda pati renovâcija, dzîvokïa iegâde vai ceïojums atpûtai ar lîniju, atbilde parasti bûs vienâda - tie ir vienîgie ieguldîjumi.

Protams, cilvçka pusç dzîvo princips, ka turklât viòi varçs to atïaut, kad viòi ietaupîs normâlu naudas summu. Tomçr, aplûkosim to labi: ir ïoti grûti ietaupît naudu par sapòu precçm ar algu 1200 jaudîgu un ikmçneða izdevumu apmçrâ lîdz PLN 1000. Ir arî cilvçki, kuriem nepatîk gaidît. Viòiem ir vajadzîgs konkrçts priekðmets, kad viòi par to domâ. Un neapdomîgâm sievietçm, kad arî visiem tiem, kuri nav fiziski dzîvoklî, ietaupît pietiekamas naudas, aizdevumu un atalgojuma aizdevumu devas.

Kredîtu izvçle notiek jaunâ veidâ, kas ir milzîgs. Tâpçc tie ir ne tikai naudas aizdevumi, bet arî auto aizdevumi, hipotçkas, kâ arî âtras naudas aizdevumi, kas pazîstami kâ payday aizdevumi. Tie rada daudzas fundamentâlas atðíirîbas, kuras ne vienmçr saprot ikviens, tâpçc bieþi vien ir iespçjams pieòemt sliktus lçmumus, kas galu galâ aizkavç aizòçmçju, nevis ieguvumus. Ko jûs tad sâktu salîdzinât ar aizdevumiem un payday aizdevumiem?

PsoriMilkPsoriMilk - Labâkâ psoriâzes âdas kopðana!

Pirmkârt, sabiedrîbâ joprojâm pastâv fakts, ka joprojâm ir sakòojas nevçlçðanâs saòemt aizdevumus no bankâm. Pastâv teorijas, ka aizdevumi bankâs ir daudz dârgâki, ka tie ir ïoti patçrçti, un ka bankai ir jâpieòem lçmums uz ilgu laiku. Turklât daïa sabiedrîbas ir pârliecinâtas, ka, ja bankas krît, mûsu nauda tiks zaudçta, un, ja mçs izskatîsim problçmas ar aizdevuma atmaksu, viena bankas atbilde uz jûsu vajadzîbâm pârtrauks jûsu kredîtkarti un nosûtîs tiesu izpildîtâju.

Vienâ brîdî viss ðis modelis bûtu jâpârvar. Protams, pçc pirmâs mâcîbas par banku un bankomâtu kolekcijâm mçs varam radît iespaidu, ka jâ, bankas piedâvâ daudz dârgâkus aizdevumus. Tomçr realitâte vai patiesîba "rakstîts nelielâ drukâ" parâda, ka situâcija atðíiras no varas. Pâriet uz lietu vai salîdzinâm bankas un parabanku, citiem vârdiem sakot, lai salîdzinâtu atðíirîbas starp naudas aizdevumiem un payday aizdevumiem.

Juridiskie noteikumi. Sâkot no sâkuma sâkuma, ir jâpievçrð uzmanîba pçdçjam, kurð tiesiskais regulçjums kontrolç abu veidu aizdevumus. Tâpçc bankas regulç banku tiesîbas un Polijas Finanðu uzraudzîbas iestâde, kas, cita starpâ, pieprasa pârbaudît klientus BIK, lai nodroðinâtu, ka tie neparâdâs kâ parâdnieki, kuriem ir problçmas ar saistîbu samaksu. Tikai daþi ir regulçjami tikai ar civiltiesisku lîgumu, pateicoties kam aizdevumu pieðíirðanas procedûra ir daudz âtrâka, jo tai nav nepiecieðama liela dokumentâcijas daïa, bet tâ neaizsargâ lietotâju no vârda jebkâdiem mehânismiem, ieskaitot tâ iespçjamo kritumu.Kvotas un termiòi. Pats impulss, kâ norâda viens vârds, ir aizdevumi uz brîdi. Tas nozîmç, ka pateicoties tam mçs varçsim saòemt nelielu aizdevuma summu (no PLN 50 lîdz aptuveni 5000 PLN uz nelielu periodu, parasti mçnesi. Tad tiks aicinâts, ka pçc mçneða mçs bûsim spiesti sniegt visu aizdevumu ar papildu izdevumiem un procentiem, jo bankas aizdevuma gadîjumâ (kas nesniedz uzdevumâ mazu kredîtu apjomu atmaksa tiks sadalîta atbilstoðâs daïâs, ne tikai daþus mçneðus, bet vairâkas reizes. gadiem.Papildu izmaksas. Savâcot parabanku pieðíirto aizdevumu, jums ir jâveido papildu izmaksas, kuru loma sajaukðanâs ar procentu likmi un aizdevuma summu bûs daudz augstâka nekâ nauda, ko esam veikuði. Citiem vârdiem sakot, pçc aizdevuma saòemðanas no bankas mçs atmaksâsim sadalîjumu labos, vairâku mçneðu vai vairâku gadu maksâjumos. Ja, veicot aizdevumu ârpus bankas, bûsim spiesti sniegt visu summu, kas palielinâta par procentu likmi mçneða procesâ. Visus mçìinâjumus pagarinât atmaksas termiòu iekasçs papildu izmaksas lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Tâpçc atðíirîbas starp bankâm un parabankiem ir ïoti bîstamas. Protams, mçs nevçlamies atturçties no aizdevumu veidiem ne vienâ, ne citâ organizâcijâ. Tomçr katram potenciâlajam aizòçmçjam vispirms jâapsver, kas viòam bûs vajadzîgs, jo tâdâ stâvoklî, kâdâ viòð bûs debitoru parâds.