Robert modes skate var iegadaties

Ðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði, lai to varçtu sapulcinât. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visstingrâkajâ veidâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi uzticamiem un labiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk sajûsminâja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas tika izgatavoti no tamborçtâm summâm. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar platâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes tika sagatavota arî skaista kâzu radîðana, kas tika sagatavota arî ðî iemesla dçï. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât tika izsolîti arî vairâki apìçrbi no bagâtâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas gûtie ienâkumi tiks atzîmçti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas vçrtîgas un skaistas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt cietuði no savu produktu izsolçm, un tad izsoles objekts bija pat privâtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks atvçrta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu smagas.Polijas apìçrbu zîmols ir unikâls starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jaunajâ, pirmkârt, daudzos vieglâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðî kompânija vçlas kolekcijas apmaiòâ ar galvenajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi individuâlam rîta darbam, veido lielas rindas. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme jau daudzus gadus strauji spçlç ar augstu atpazîstamîbu klientu vidû, arî mierâ, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu jaudu, ko viòi izmanto, ka ziòas ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Medicînisko apìçrbu vienreizçjâs lietoðanas laiva