Rupnicas podkarpacie reiiona

Daudz faktoru veicina plaukstoðas rûpnîcas rezultâts. Viòu dzçriens ir absolûts produkcijas, par kuru tirgus pieprasa, izvçle. Tomçr nedrîkst aizmirst, ka piedâvâto produktu kvalitâti nosaka lietiðíâ darba tehnoloìija un apstâkïi, ko mçs sniegsim raþoðanas zâlçs.

Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana - viss sâkas ar dizainuDaudzâs nozarçs ir nepiecieðama îpaða un projektçta ventilâcijas sistçma, kas saistîta ar putekïsûcçju. Sâkot ar pârtikas raþoðanu un veicot metalurìiju vai lieðanu, mums jânodroðina darba apstâkïi, kas atbilst attiecîgajâm nozarçm nepiecieðamajiem standartiem. Putekïu nosûkðanas sistçmas Projektâ projektçtas putekïu savâkðanas sistçmas, kurâs òemta vçrâ darbîbas veids, kâ arî iekârtas un materiâli, no kuriem tie nonâk raþoðanas zâlçs. Ïoti svarîga ir arî piesâròojoðo cauruïvadu atraðanâs vieta, kas jâatspoguïo putekïu veidoðanâs dzîvoklî. Darbavietu tuvumâ, kas ir îpaði pakïautas paaugstinâtam gaisa piesâròotâju skaitam, ir vçrts izmantot vietçjâs uzturçðanâs vietas, darbavietas sastatnes vai îpaðus pârsegus. Putekïu noòemðana to raðanâs vietâ veicina apstâkïu uzlaboðanos un raþoðanas uzlaboðanu. Mçs ne vienmçr vienmçr varam izmantot daudzus punktveida ventilâcijas avotus. Ðajâ gadîjumâ visâ raþotnç mçs varam izmantot zonçtu gaisa attîrîðanas sistçmu, kas tikko izstrâdâta, lai notvertu putekïus ar tâdu paðu efektivitâti kâ iekârtas lielâs darba vietâs.

Ðâ risinâjuma trûkumiIndividuâla putekïu savâkðanas sistçmas projekta pasûtîðana sniedz daudz reâlu labumu, kas mums bûtu jâapzinâs. Tâpçc tas ir ieguldîjums nevis darbinieku veselîbâ, bet arî raþoðanas lîniju uzticamîbas lîmeòa paaugstinâðanâ. Inovatîvâm un tehnoloìiski progresîvâm gaisa filtrçðanas sistçmâm jâatbalsta jebkura raþoðanas mâja, kas vçlas lepoties ar augstâkâs kvalitâtes produktiem.