Rupnieciska putekisuccja hecht 8314 atsauksmes

Rûpniecîbu un rûpnîcas, kas raþo citus materiâlus masveida mçrogâ, regulç paði savi likumi un vçlas pilnîgi jaunus risinâjumus, nekâ tos, ko mçs izmantotu nelielâ mçrogâ, mûsu individuâlâ dzîvokïa modelim. Raþoðanas zâlçs ir kopîgs notikums, kas liecina par daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðanos tieði uz grîdas, t. I., Robeþas.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai berzçtu ar audumu un sûkli tik daudz, lai bûtu nepiecieðams piesâròojums no sienas. Tâpçc ðâdâs ârkârtas situâcijâs tiek òemti vçrâ îpaði rûpnieciskie putekïsûcçji, kas òemti eïïas un ðíidruma savâkðanai. Âtri, efektîvi, neatstâjot pçdas, papildus tieði uz konkrçtu konteineru, kas ir viegli noòemams.

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti vairâk, lai uzglabâtu daþâda veida atkritumus no grîdas, pilnai jaudai. Ir dati par svarîgâku plastmasas, koka vai metâla atkritumu daudzuma putekïsûcçju, vai arî to, ko ir grûti savâkt ar suku un liekðíeri, kâ arî parasto putekïu sûcçju vienkârði neizmanto. Centrâlie putekïsûcçji satur daudz nopietnâku jaudu, vairâk iesûkðanas jaudu, pilnîgi jaunus konteinerus sareþìîtu atkritumu glabâðanai. Tomçr ðâdi putekïsûcçji galvenokârt var iztîrît lielâku atðíirîbu, vienu reizi tîrot lielâko telpu. Tad ir lieliska çrtîbas tîrîðanas komandai, kas arî daudziem robotiem bez ârkârtas situâcijâm.

Rûpnieciskie putekïu sûcçji parasti ir veltîti konkrçtam atkritumu veidam, un tie nav apgriezti, lai mazgâtu paklâju darbinieka çdamistabâ. Tos izmantos tikai raþoðanas zâlçs, kur daudz citu veidu atkritumu nonâk zemç raþoðanas procesa laikâ vai veikalos, kur nelaimes gadîjuma beigâs daudzas izejvielas ir pazuduðas. Ðodienas kâzâs ðî nozare ir pilnîbâ automatizçta un pielâgota, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un ka vismaz daïu grâmatu varçtu veidot augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.