Slipctajs lidl

Vai jums ir maza gastronomijas problçma, restorâns un mazs veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas izmanto divas puses: perfektu formu un vienkârðu cenu? Maga griezçjs apmierinâs jûsu vajadzîbas.

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Efektīvs veids, kā uzlabot savu dzīves situāciju!

612p slîpçtâju veic mûsu raþotâjs, kas nozîmç, ka tâs pamatvçrtîba neietver papildu izmaksas starptautiskajam transportam. Ir pakalpojums "uz fona". Tas ir diezgan viegli izmantot, un tas tieðâm atbilst jûsu cerîbâm.

612p mage slicer ir rezultâts, ko galvenokârt izmanto daþâdu gaïas un gaïas veidu grieðanai, bet to var veiksmîgi izmantot arî dârzeòu vai siera ðíçïu pagatavoðanai. No ðíçles ir no 0 lîdz 28 mm biezums, mçs labprât sasniegsim gandrîz caurspîdîgas augstas kvalitâtes kaltçtas gaïas ðíçles, kâ arî biezas gaïas ðíçles, piemçram, uz grila.

Griezçjs ir tuvs un precîzs, un to izmanto - lielâ seifâ. Katrs punkts ir pienâcîgi saglabâts un raþots no patiesi izturîgiem, populâriem priekðmetiem veïas mazgâtavâ un restorânâ. Mage slicer, ko izmanto kopâ ar pievienotajâm instrukcijâm, atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm un nosacîjumiem. Katrs ðîs ierîces fakts, ko tas plâno saistît ar pârtiku, ir veidots no nerûsçjoðâm tçmâm.

Vai nevçlaties sagriezt desas kâ "pârpalikumus", jo jûsu griezçjam nav labas ðíîvja? Ar 612p modeli jûs nekad neizmantosiet ðo vienumu! Tas ir griezçjs, kas vienkârði sagrieþ visas ðíçles, izmantojot maksimâlos efektus un samazinot zaudçjumus. Turklât, ja vienlaicîgi norâdât, ka naþu griezumi ir mazâk precîzi, jûs varat izmantot pievienoto asinâtâju un sagatavot piederumu pçdçjam, lai vçlreiz dziedinâtu.