Spradzienbistamas zonas

ATEX direktîva (Atmosphères Explosibles, kas pazîstama arî kâ Direktîva 94/9 / EK, ir Eiropas Savienîbas tiesîbu akti, kas nosaka pamatprasîbas datu produktiem, kas izmantojami sprâdzienbîstamâ vidç. Lielâkâ daïa maðînu un darbarîku, ko izmanto akmeòogïu raktuvçs metâna un ogïu putekïu eksplozijas apdraudçjumam, un ATEX direktîva attiecas uz ierîcçm un aizsardzîbas metodçm, kas paredzçtas sprâdzienbîstamâs telpâs. Lîdz brîdim, kad pçdçjie droðîbas noteikumi atseviðíâs Eiropas Savienîbas valstîs bija sadalîti savâ starpâ, kas ievçrojami kavçja preèu apmaiòas brîvîbu starp dalîbvalstîm.Ðajâ ziòâ tika izveidota vienota ATEX direktîva, kas apvienoja esoðos dizainparaugus un, iespçjams, veicinâja preèu apriti Eiropas grupâ. Îstenojot Romas Lîguma 100.a panta noteikumus, svarîgâkais ATEX direktîvas punkts ir nodroðinât preèu brîvu apriti, kas garantç augstu aizsardzîbas lîmeni sprâdzienbîstamîbâ. Attiecîbâ uz ierîcçm, kas novietotas sprâdziena apdraudçtajâs zonâs, 1994. gada 23. martâ Eiropas Parlaments un Atvçrtâ Eiropas Savienîba izdeva ATEX Direktîvu 94/9 / EK, kas stâjâs spçkâ 2003. gada 1. jûlijâ. Turklât 1999. gada 16. decembrî tika pieòemta Direktîva 1999/92 / EK ATEX137 (pazîstama arî kâ ATEX LIETOTÂJI, kas maina droðîbas prasîbu minimumu darbîbâm tâdâs jomâs, kurâs pastâv sprâdzienbîstamas vides risks. ATEX Direktîva 94/9 / EK sâka darboties lîdz 2003. gada 1. jûlijam un aizstâja iepriekðçjâs Direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE maríçjums (fr Conformité Européennesertifikâcijas iestâdes identifikâcijas numursIzpildes simbolssprâdziena grupaierîces kategorijaaizsardzîbas veidssprâdzienbîstama apakðgrupatemperatûras klase

Mçs iesakâm Atex apmâcîbu