Spradzienbistamibas zonas apzimcjums

Datu ierîcçm, kas paredzçtas sprâdzienbîstamas zonas funkcijâm, ir jâievçro augstâkâs droðîbas vçrtîbas. Eiropas Savienîbas ATEX direktîva (no Atmosphères Explosibles - nosaka pamatprasîbas, kas visiem produktiem jâveic, lai iekïûtu potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç.

http://lv.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-efektiva-matu-izkrisana-sagatavosana/

Ir daudz standartu, kas apvienoti ar aktuâlu informâciju, kas attiecas uz îpaðâm prasîbâm, ja nepiecieðams viens produkts. Un nosacîjumi, uz kuriem neattiecas ne direktîva, ne standarti, var bût daþu dalîbvalstu iekðçjo noteikumu priekðmets. Ðie noteikumi tomçr nevar bût pretrunâ ar informâciju un nevar palielinât tâs cerîbas. Tâ kâ ATEX direktîvai 94/9 / EC ir nepiecieðama CE zîme. "ATEX" produkts, kas ir apzîmçts ar Ex simbolu, raþotâjam iepriekð bija jânorâda ar CE zîmi, un tam jâveic sadarbîbas novçrtçðanas procedûra ar obligâto atlasîtâs personas lîdzdalîbu.20. gadsimta sâkumâ, kad ogïraktuvçm nebija liela nozîme atbilstoðu maðînu eïïu izmantoðanâ, bija daudz ugunsgrçku un sprâdzienu, kas balstîjâs uz degoðâm eïïâm un metânu. Tâ kâ ir nepiecieðams izgudrojumu mâte, tam seko daudzi daþâdi naftas standarti, ûdens eïïas, kas nepalielinâja metâna eksplozijas ietekmi. Nâkamajâ raktuvju attîstîbas aspektâ tika izmantotas ventilâcijas ierîces, trauksmes un metâna filtri. Izvçlçtais piemçrs ir daþi no daudzajiem apstiprinâjumiem, ka katra darba devçja un darba òçmçja bûtiska atbildîba ir ievçrot augstos standartus, kas saistîti ar precçm sprâdzienbîstamâ zonâ. Ðî pienâkuma trûkums izraisa gan cilvçku, gan materiâla attçlus.ATEKS, kâ norâda tâ definîcija, nav Eiropas Savienîbas izgudrojums, bet gan tâdu izmaiòu vektors, kuru mçríis ir novçrst draudus, ko rada to raðanâs. Atsaucoties uz vispâratzîtiem droðîbas standartiem, ir bûtisks bûtîbas saglabâðanas princips. Lai gan nelaimes gadîjumi ðíiet reti, tomçr vissvarîgâkie iemesli vienmçr ir vçlme âtri paveikt darbu, neizmantot noteikumus utt.Atsaucoties uz ATEX principu un ar to saistîtajiem principiem, ir bûtiska prasîba raþoðanas un kalnrûpniecîbas nozarçm un pakalpojumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas zonu (ðajâ degvielas sadalîjumâ utt. Atcerieties! Ne tikai dodieties uz materiâlu izmantoðanu ar atbilstoðiem standartiem, bet pârdomâjiet savas defektu sekas!