Starptautiskas attiecibas kapteinis

Starptautiskie kontakti ir ïoti labi zinâmi globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas bija agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un integrçt tieði. Nav iespçjams doties uz citu pasauli pasaulç, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Ðodien attâlâs valstîs mçs varam izvçlçties roku arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuðas daudzas jaunas sadarbîbas versijas. Ârzemju braucieni bija tuvâki un pieejamâki, tâdçjâdi arî daudz bieþâki. Mûsdienâs jûs varat viegli nokïût nâkamajâ kontinentâ, kur ir arî daþâdas muitas. Tikai lidmaðînas biïeti var izkraut arî Âzijâ, Âfrikâ vai eksotiskâ salâ. Arî politiskâ situâcija pasaulç uzlabojas. Pçc Ðengenas zonas beigâm lielâkâ daïa Eiropas grupas robeþu tika atceltas, un ikviens pilsonis varçja drosmîgi ceïot starp valstîm.

https://ecuproduct.com/lv/black-mask-lieliska-maska-kas-novers-putites-un-sejas-netirumus/

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas plâno saòemt jaunus ârvalstu tirgus, iegûs labu pozîciju kâ starpnieks, kurð prezentçs piedâvâto piedâvâjumu. Mutiskâ tulkoðana ðajâ piemçrâ ir ïoti reâla. Polijas birojs, kam palîdz tulks, var iekarot starptautiskos tirgus, tieði ienâkot ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu grupas pârstâvju vizîte mûsu rûpnîcâ ïoti viegli notiks tulka klâtbûtnç. Bez tulka politiskâs sanâksmes un starptautiskâs sanâksmes nevarçja notikt. Persona, kas zina konkrçtu kultûru, var novçrst neveiksmes un neskaidrîbas. Pareizâs sarunâs ir vçrts, kur daþreiz mazie elementi var lemt par darîjuma laimi.