Sulas ekstrakts un partikas parstradatajs

Pasaule ir visi bagâti veidi, ar bagâtîgâm îpaðîbâm, prasmçm vai apziòâm, un âtri, pateicoties tam, viss kaut kâ pârklâjas, un mçs padome padomi pastâvçt modernâ, briesmîgi sareþìîtâ maðînâ.

Iedomâjieties situâciju, kad tâs ir tik inteliìentas un analîtiskas kâ Einðteins. Lai gan notiks ïoti interesantas diskusijas, visuma likuma likumi bûtu ïoti daudz koðïât, bet visi drîz beidzâs badâ. Bûtu ne maiznieki, piena sargi vai tirgotâji.

Ðâds viesu daudzveidîba ir norâdîta un ïaus jums atrast savu atraðanâs vietu pçdçjâ plançtâ. Protams, tâ kâ ne visi ir pasaulç pazîstami sportisti, jâ, ne visi var bût uzòçmçji, kas atver savu biznesu un nav slikti. Daþiem cilvçkiem ir aizrauðanâs ar azartspçlçm, daþiem ir nosliece uz tirdzniecîbu, un to nevajadzçtu iedalît efektîvâkos un vâjâkajos, jo tie rada stresu.

Viss pârklâjas, un nav galvas, lai darbotos, ja ne cilvçki ap to, ðíietami triviâlas darbîbas. Apskatîsim, piemçram, uzòçmuma direktoru. Viòð neuzòçma enerìiju no rîta pçc kafijas dzerðanas un brokastu çdinâðanas, ja kâds pirms tam neuzòçma kafijas pupiòas, viòð nepaaugstinâja vistas, viòð nekonvertçja produktus, nedeva tos lielveikalos, nepârdeva. Diemþçl viòð spçja efektîvi strâdât uzòçmumâ, kad viesis nepadarîja viòam vieglâku nopelnît iztiku, izgudrojot uzòçmuma veidoðanas programmu vai cilvçkkapitâla pârvaldîbas aparâtu. Pçc lielo izaicinâjumu dienas viòð nebûtu mierîgi atpûsties, ja galdnieks nestrâdâja koka, lai izveidotu çrtu gultu.

Tas ir ïoti tipisks piemçrs, bet tas labi parâda, cik ïoti katrs no mums ir atkarîgs no indivîda, un ïoti ilga kïûda, jo tâ sociâlais statuss ir nomâcis citus. Un paturiet prâtâ, ka laime attîstâs un viss var mainîties paðâ brîdî. Tâpçc un cilvçkiem vajadzçtu cienît cits citu.