Tas ir programmas tulkodanas uzsakdana

21. gadsimts ir spçcîgs pieprasîjums pçc cita veida tulkoðanas. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret faktu, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas ir paslçpts saskaòâ ar ðo izpratni?

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu rakstu mûsu tirgus vajadzîbâm, kas cita starpâ aptver: programmatûras tulkoðana un pçc tam prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî tâs saskaòoðana ar pçdçjo valodu. Tâpçc tâ koncentrçjas uz tâdâm lietâm kâ datumu formâta pielâgoðana vai burtu ðíiroðana alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un zinâðanâm, kas apvienotas ar ERP, SCM, CRM, dizaina un attîstîbas atbalsta programmâm un banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta pârvçrð iespçjas, kâ ar ârzemju tirgu nonâkt ârzemju tirgû, un tâ ievçrojami pârvçrð uzòçmuma starptautiskos panâkumus.Produktu ievieðana pasaules gadatirgos apvienojas ar produktu internacionalizâciju. Kâ tas atðíiras no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo pircçju apstâkïos, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta galvenokârt ir saistîta ar pçdçjo, lai apmierinâtu konkrçtus tirgus pçc pieprasîjuma, tâ koncentrçjas uz konkrçtâs vietas bieþajâm vajadzîbâm. Tâdçï atraðanâs vieta tiek îstenota atðíirîgi katram tirgum un vienreiz starptautiskums konkrçtam produktam. Abi procesi ir noderîgi, un ar nopietniem globâlo tirgu darbîbas plâniem - ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas uzsâkðanas, internacionalizâcijai jâbeidzas. Ir vçrts to darît, jo labi izstrâdâta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas noderçs atraðanâs vietas noteikðanas procesâ, kas pagarina laika posmu, kas ir svarîgs ðî panta ievieðanai tirgû. Turklât labi izstrâdâta internacionalizâcija piekrît pârliecîbai par preèu labvçlîgu ievieðanu, lai mçríçtu pârdoðanu bez riska apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Uzticama programmatûras lokalizâcija noteikti bûs uzòçmuma panâkumu rezultâts.