Ugunsdrodibas detektori

Kopâ ar iekðlietu un aprûpes ministra 2010. gada jûnija lçmumâ izklâstîtajiem pamatnoteikumiem, katram birojam ir jânovçrtç mâjokïu un çku ugunsgrçka risks, kâ arî teritorijas, kas iet uz to. Tâs mçríis ir aizsargât darbiniekus interesçs.

Bîstamîbas novçrtçjumsIeteicams, lai darbi tiktu apvienoti ar rîkojuma ieteikumu darbîbu tehniskâ un kompetences sistçmâ, un no ðodienas viedokïa ir labi to atzît uzòçmumam, kas ir profesionâli ieinteresçts ðajâ þanrâ. Visaptveroðs apdraudçjuma, potenciâli sprâdzienbîstamo teritoriju novçrtçjums un ðâdu draudu zonu izmantoðana ir ðâda pasûtîjuma lîgumslçdzçju pirmie mçríi.Ar sprâdzienu saistîtie riski ir cieði saistîti ar vielâm, kuras tiek izmantotas interesçs, tehnoloìiskâ procesa laikâ izmantotajiem materiâliem, maðînu aizsardzîbas sistçmâm un to sastâvdaïâm. Kursa saturs un produkti var tikt sadedzinâti gaisâ, tie vienmçr rada lielu siltuma daudzumu, viòi var arî atcerçties spiedienu uz spiedienu un bîstamu materiâlu izdalîðanos. Sâkums ir tâda pati ilgstoða darbîbas jomas atkârtoðanâs.

Sprâdzienbîstamo zonu maríçðanaSprâdzienbîstamas zonas ir noteiktas bîstamâs sprâdzienbîstamas vides bieþuma un ilguma platformâ. Ir trîs veidi, kâ atzîmçt ðîs zonas.Nulles zona - ja tas ir sprâdzienbîstams un radîts, sajaucot degoðas vielas ar gaisu, pçdçjos panâkumos pastâv pastâvîgs drauds, bieþi vai ilgâk.Pirmâ zona nosaka, ka draudus var radît pareizas darbîbas gaitâ.Otrâ zona - tas ir reìions, kurâ nav dabiska rîcîbas brîdî, un pat tad, ja pastâv draudi, tas ir mazs.