Uzocmuma attistiba saskaoa ar krasta koncepciju

Uzòçmumiem, kas raþo vai pârdod produktus, ir vismaz viena noliktava. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kâ arî materiâlus. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju reâlu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Tâs struktûra ir precîzi jânorâda tâs darbîbâ. Visiem tiem ir cieði jâaplûko pirmie loìistikas uzdevumi, piemçram, iepirkums, darbs un izplatîðana. Uzòçmçjdarbîbas þurnâlu darbîbas uzlaboðanas dçï ir vçrts îstenot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo konkrçto efektu un materiâlu atraðanâs vietu. Starp tiem ir plaði paplaðinâta programmu datubâze, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir noliktavu un pârdoðanas prakse.

https://pri-hair.eu/lv/

Tâs uzstâdîðana un darbîba ir ïoti intuitîva. Varat arî palîdzçt apmâcîbâ. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izrakstîðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu un korekciju izsniegðanu. Katra nodaïa ir pirms grafika ar galvenajâm grâmatvedîbas koncepcijâm. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ jûs domâjat par preèu failiem?Kâ pievienot jaunu materiâlu?Kâ veikt ârçjo izdevumu?Krâjumi ir sagatavoti, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Veicot konkrçtu produktu, produkts ir izgatavots no konkrçta resursa (piegâdes uzreiz. Þurnâla Optima programma ïauj jums vadît vairâkas noliktavas gan iekðzemes, gan attâlinâtas vienâ datu bâzç. Sagatavotajos MM dokumentos tiek minçti pârvedumi starp noliktavâm. Saprâtîgâ un konkrçtâ risinâjumâ varam sastâdît pieejamo noliktavu preèu sarakstu. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas sastâv no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, papildinot reâlos preèu stâvokïus noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveidi. Apmâcîbâ mçs atradîsim informâciju par to, kâ izveidot uzskaites lapu, varat izmantot arî palîglapas.Efektîvi organizçta noliktava loìistikas un pârredzamas dokumentâcijas ziòâ veicina lielu materiâlu nodoðanu starp secîgâm ðûnâm uzòçmumâ.