Uzocmuma padcieou

Polijas noteikumi apstrâdâ no konsulâta iegûtos datus fiskâlâ printera iegâdei, posnet siltuma hd. Ðis atvieglojums ir 90% kompensâcija par pirkuma cenu, taèu tas nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Tajâ paðâ laikâ, ja uzòçmçjs pçrk vairâkas ierîces, paðreizçjais aizdevums tiek aprçíinâts visiem atseviðíi, bet ne plaðai sabiedrîbai. Kâ tas atvieglotu kases iegâdi ir rentabls un ïauj ietaupît daudz naudas.

Pçc tam ir vçrts òemt ðo iespçju. Vienmçr ir noteikti noteikumi par ðâdas atlaides izmantoðanu. Tie ir iekïauti likumâ par preèu nodokli arî par palîdzîbu.Svarîga patiesîba ir nepiecieðamîba iesniegt Nodokïu pârvaldei to kases aparâtu skaitu, kuri jâpielâgo, lai reìistrçtu pirkumus un maksâjamo nodokïa summu. Turklât ir arî svarîgi pievienot adresi, kurâ tiks òemtas summas. Bûtu jâdomâ par to, ka ðâds projekts jâiesniedz pirms îpaðuma sâkuma no kases aparâtiem.Nâkamais noteikums ir nepiecieðamîba saglabât pieðíirtos datumus, kuros nodokïu maksâtâjam jâinstalç un jâizmanto deklarçtie kases aparâti.Turklât ðai summai jâatbilst tehniskajiem nosacîjumiem, kas aprakstîti PVN likumâ. Kâ un îpaðas funkcijas. Piemçram, tai jânodroðina droða informâcijas nodoðana ârçjiem plaðsaziòas lîdzekïiem. Kases aparâti tehniski pârbaudîti, pirms tiek iesniegts pieteikums par kompensâciju saòemðanu par pirkumu.Pçdçjie principiâlie darbi, ko izbeidz no PVN. Ðâdâm personâm, lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, papildus jâiesniedz atseviðís pieteikums, kurâ ir konkrçta informâcija par nodokïu maksâtâju. Piemçram, ðajâ sakarâ jûs vçlaties ievadît savu vârdu un uzvârdu, adresi, nodokïu identifikâcijas numuru (NIP, kâ arî bankas konta numuru, uz kuru jûs varat godîgi saòemt kompensâciju par ðâda kasiera iegâdi. Laikâ, kad jâveic ðâda atmaksa, tas ir 25 dienas no brîþa, kad nodokïu maksâtâjs iesniedz papildu pieteikumu.Kopumâ ir vçrts atcerçties iepriekð minçtos principus. Pçc tam, kad tie ir veikti, ir jâpieðíir atvieglojums kases iegâdei.