Vakuuma cenu iepakojums

Nevienam nepatîk izðíçrdçt un sûtît pârtiku. Tas bieþi vien nav jûsu mâjâs. Kâzu laikâ ir veidi, kâ pagarinât mûsu çdiena dzîvi. Kas? Atbilde ir ïoti zema - jums vajadzçtu sâkt hermçtisku çdienu iepakoðanu mâjâs.

Lai sâktu procesu, lai aizsargâtu mûsu pârtiku no gaisa, mitruma un baktçriju kaitîgâs ietekmes, mums ir jâizmanto atbilstoða iekârta. Vakuuma iepakoðanas metode ir ïoti augsta. Mçs varam izlemt par pierâdîjumu îpaðiem vakuuma iepakojuma konteineriem. Tie ir izgatavoti no mâkslîgiem materiâliem, pateicoties tam, ka tie ir izturîgi gan pret karstâm temperatûrâm, gan arî sasildot mikroviïòu krâsnî, arî sasaldçjot saldçtavu. Vakuuma konteineri vienmçr cieði aizveras. Pçc tam, kad pârtika ir ievietota ðâdâ traukâ, gaiss tiek iesûknçts.Vçl viena tehnoloìija ir vakuuma iepakojums vakuuma maisiòos. Ðajâ formâ mums bûs nepiecieðami ne tikai speciâli maisiòi, bet arî metinâtâjs. Lîdz ar to rodas iespçja, ka mçs ieliekam pârtikas maisâ, maðîna vispirms sûkîs gaisu no tâ, tad aizver to, nodroðinot mûsu çdienu ar svaigumu un aromâtu. Ir un ir daþâdi vakuuma maisiòi, piemçram, skrûves, kuru dçï mums nebûs nepiecieðama metinâtâja. Mums bûs pârâk daudz, lai bûtu manuâls sûknis, pateicoties tam mçs varçsim sûkties gaisâ no maisa ar roku.Tomçr neaizmirstiet tieði to, ka, lai gan vakuuma iepakojums pagarina mûsu pârtikas svaigumu, tas nepadara to vçl lietoðanai pârtikâ. Ir vçrts atzîmçt precîzu iepakojuma datumu uz konteinera vai maisa. Un ledusskapja gadîjumâ pîrâgus vai desiòas var uzglabât 8-9 dienas, gaïas 25 dienas un sieru lîdz 20 dienâm. Ja mçs iesaiòojam vârîtu gaïu, mçs varam patçrçt pat pçc 15 dienâm. Vçl ilgâk mçs varam barot saldçtavâ, piemçram, vakuumâ iepakota neapstrâdâta zivs bûs oriìinâla apmçram 12 mçneðus.Kâ redzat, konteineru, maisiòu vai metinâtâju iegâde âtri atgriezîsies, un mçs ietaupîsim uz pârtiku, kas bûs neaizstâjama ilgâk. Vakuuma iesaiòoðanai nav vajadzîgs daudz laika, vienkârði pavadiet brîdi arî spçcîgu, lai ilgâk izbaudîtu veselîgu pârtiku.