Vakuuma iepakodanas madina hendi

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî mazos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâ, lai patçriòam piegâdâtie produkti bûtu vislabâkais derîguma termiòð. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir piederumi, kas paredzçti, lai izvadîtu gaisu no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaikus noslçgtu noslçgtu blîvçjuma blîvçjumu. Katrs iepakotâjs, neatkarîgi no tâ dizaina, ir dekorçts bagâtîgi un ar teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni tûkstotis zlotu. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisiòu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumu. Maisus ieteicams apstrâdât ar R-vac, E-vac vai biezâku grupu, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir aptuveni èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no parasti augstâs plastmasas vai nerûsçjoðâ tçrauda vçrtîbas. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ trauka veiktspçja ir ïoti augsta.Maðînas darbîba ir acîmredzama un praktiska. Ir iespçjams izveidot lîdz pat tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas ir noderîgs maðînas un maðînu daïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknim parasti ir augstas kvalitâtes lodîðu gultnis. Daþâm ierîcçm ir arî digitâlais displejs.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu, vai izvçlçties ventrikulâru vai kameru. Veiksmîgi izmantojot mâjas lietojumprogrammas un parastos veikalos, ar vienu reizi vairâku produktu iepakojumu - duci vai vairâk produktu, bagâþas iepakoðanas maðînas izvçle bûs izdevîga. Arî tad, ja ir nepiecieðams iepakot ovâlas formas izstrâdâjumus (piemçram, kûpinâtas zivis, neapturams iepakoðanas maðîna nodroðinâs lielâku darbîbas droðîbu (bez izmçra ierobeþojumiem - spçja izmantot plçvi apvalkâ.Ja ir nepiecieðams iepakot vairâkus desmitus produktu dienâ vai ïoti (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, iepakoðanas iekârta ðo lomu veiks âtrâk un labi, un somas bûs ïoti lçtas.