Vakuuma iepakodanas madina

Pârtikas produktus arvien bieþâk glabâ tipiskos apstâkïos, lai pagarinâtu to aizsardzîbas laiku un vienlaikus samazinâtu bojâjuma risku, saskaroties ar gaisu vai citiem materiâliem. Paðlaik pârtikas vakuuma iepakojums ir atrodams ne tikai noliktavâs, bet arî çdinâðanas iestâdçs vai privâtmâjâs. Vakuuma iepakojums ïauj uzglabât pârtiku mâjâs vairâkus mçneðus.

Kas ir pârtikas vakuuma iepakojums? Plânâ izmantoti îpaði plastmasas maisiòu vai plastmasas konteineru veidi, kuros ir piestiprinâti pârtikas produkti. Pçc tam, izmantojot speciâlâs ierîces no tvertnes vai maisa, gaiss tiek noòemts, un plastmasas konteiners vai maisiòð ir ïoti cieði noslçgts (folijas maisiòð ir vairâk metinâts. Mâjas apstâkïos vakuums tiek iesûkts, izmantojot speciâlu manuâlo sûkni.

Kas nodroðina vakuuma pârtikas iepakojumu? Tas noteikti palielina citu pârtikas produktu uzglabâðanas laiku. Saldçtâjos vakuumâ ievietota gaïa, kas tiek apsargâta 26 mçneðus, ievçrojami pagarina gaïas uzglabâðanas laiku ledusskapî vai brîvos produktos, kas tiek uzglabâti istabas temperatûrâ. Vakuuma konteineri aizsargâ pârtiku pret gaisa iedarbîbu, bet arî sçnçm un mikroorganismiem, kas bieþi izraisa pârtikas bojâðanos. Putekïsûcçji slçgtie produkti saglabâ visu garðu un aromâtu, saglabâjot to struktûru.

Privâtâ apkope ietver arî îpaðas vakuuma aizvçrðanas burkas izstrâdâjumu uzglabâðanai un speciâlas sveces pudeïu vakuuma noslçgðanai. Pateicoties sastrçgumiem pçc atvçrðanas, vîns noteikti paliks ne 2 dienas, bet 20 - 25 dienas. Koríis nodroðina vînu pret oksidâciju, un viens vîns saglabâ visu garðu un smarþu.

Papildus pârtikas produktiem vakuuma tvertnçs var uzglabât arî apìçrbu, kam ir mazâk vietas, izmantojot vakuumu iepakoðanai.