Vakuuma iepakojuma iepakojums

Vakuuma iepakojums veido galîgo pârtikas aizsardzîbu pret ârçjo faktoru, piemçram, gaisa, baktçriju vai pelçjuma ietekmi, kas padara to nekaitîgu. Viòi piegâdâ pçdçjai vakuuma iepakojumu organizâcijai. & nbsp; Ðîs sugas ierîces izmanto pârtikas pârstrâdes uzòçmumi, kâ arî mâjsaimniecîbas.

Tirgû ir daþi vakuuma iepakoðanas maðînu veidi, kas aptver daþâdus mçríus. Lielâs pârstrâdes rûpnîcâs vai pârtikas krâjumos tiek izmantotas kameru iekârtas, kas pielâgotas lielu pârtikas produktu iepakojumam. Attiecîbâ uz pçdçjo iekârtu tipu tiek izmantoti daþâda biezuma PA / PE maisiòi. Iepakoðanas process kameru ierîcçs sastâv no iepakotâ materiâla ievietoðanas maðîntelpâ, kur notiek vakuums, pçc tam folijas un hermçtiskâs kameras metinâðana, tâ parâdâs automâtiski. Kamera iepakoðanas maðînas ir iepirkðanâs lînijas, cena var sasniegt pat vairâkus tûkstoðus, tikai tâpçc, ka viòiem ir zemas izmaksas par iepakojuma datiem, tie ir ïoti populâri arî ïoti noderîgi.Mâjsaimniecîbu, maza gastronomijas vai mazu veikalu izmantoðanai ir paredzçti bezpakoðanas iepakoðanas iekârtas. Ðâdâm maðînâm tiek doti tâ sauktie somas. rievoto. Tie ir dârgâki nekâ PA / PE maisiòi, taèu tie maza apjoma pârtikas produktus iepako un pçrk traukus, kas paredzçti elektrokardiostimulatora iepakojumam, ir nesalîdzinâmi zemâks par vçnu ðûnu iepakojumu. Turklât, knurled maisiòus, dod kâ piedurknes formu, tad jûs varat ielâdçt izstrâdâjumus ar izdomâjamâm formâm. Iepakoðanas process ir ârkârtîgi praktisks, tas nozîmç, ka ir jâapstrâdâ viena folijas puse, kas dod produktu, pçc tam metinot jauno pusi, vienlaikus uzsûcot gaisu.Pârtikas preèu veikalos tiek izmantoti arî paplâtes, kas ievietotas ðíîvju vakuumiepakojumâ. Tas ir ideâls veids, kâ iepakot malto gaïu, sagrieztu gaïu vai gatavu çdienu. Tâtad iepakotas preces izskatâs estçtiski, kas, bez ðaubâm, ir ievçrojams uzsvars uz izsoli.Pateicoties vakuumiepakoðanas maðînâm, jûs varat uzglabât pârtiku vairâkas reizes ilgâk, nekâ to atïauj klasiskâs formas.