Vakuuma konteineru rokasgramata

Dr Farin ManDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Kaut vakuuma iepakojumu visbieþâk apvienojumâ ar wielkopowierzchniowymi veikaliem, çdinâðanas uzòçmumiem un restorâniem, tas joprojâm ir pârâk bieþi individuâlie klienti meklç ierîcçm, kas ïauj tos pagarinât dzîvi uzglabâto pârtiku. Arî viòu vajadzîbâm tiek izmantoti speciâli maisiòi, vakuuma konteineri un iepakoðanas iekârtas, kas tiek nogâdâti mazâkos pârtikas daudzumos.

Mâjas vakuuma pârtikas iepakojumâ var izmantot îpaðus maisiòus vakuuma uzglabâðanai vai izmantot vakuuma tvertnes no plastmasas. Konteineru gadîjumâ tiek iegûti îpaði rokas sûkòi, kas sûknç nevajadzîgu gaisu no konteinera un pieðíir tam hermçtisku blîvçjumu. Lîdzîgu apstrâdes metodi var izmantot, lai aizvçrtu pudeles ar îpaðiem vakuuma koríiem. Tie parasti veido universâlu izmçru, tâpçc tos var izmantot arî pudeïu aizvâkðanai ar vînu, kad tas ir arî pudelçs ar eïïu vai balzamikoeti. Pudeles vakuuma aizvçrðana pagarina satura noturîbu - pçc vakuuma noslçgðanas vînu var valkât pat vairâk nekâ 20 dienas. Salîdzinâjumam, vînu atvçrtâ pudelç var uzglabât 2-3 dienas.

Ikdienas lietoðanai var bût arî pielâgotas ierîces, piemçram, multivac, lai uzglabâtu pârtiku profesionâlos maisiòos. Pârtikas uzglabâðana maisos palielina uzglabâðanas laiku - atkarîbâ no produkta veida un no tâ, kur tas tiks uzglabâts (istabas temperatûra, ledusskapis vai saldçtava, uzglabâðanas laiks tiek pagarinâts par èetras reizes. Putekïsûcçju maisiòos var uzglabât brîvus produktus, piemçram, kafiju vai tçju, pârstrâdâtu pârtiku, kâ arî dârzeòus, gaïu un gaïu. Vakuuma iesaiòotâ gaïa, kas audzç saldçtavâ, pietiekami zemâ temperatûrâ lîdz 26 mçneðiem. Vçl viena vakuuma iepakojuma priekðrocîba, izmantojot maisiòus, ir tâda, ka tâs neaizòem pârâk daudz vietas.