Valodas prasmes

http://kankusta-duo.shop/lv/

Mûsdienâs ir grûti sievietçm, kas nezina angïu valodu, ne tikai atrast perfektu praksi un bieþi vien arî vienkârðâ profesijâ, un var rasties arî problçmu problçma. Pçdçjais lielais uzsvars tika likts uz angïu valodas zinâðanâm, mûsdienâs un ne tik daudz, kâ to attîstît, jûs vienkârði zinât, kâ to izdarît. Piemçrs?

Tajâ laikâ valoda tika mâcîta universitâtç, un tagad tiek veidots, ka skolçni tagad var brîvi to izmantot veco izglîtîbas gadu beigâs. Îstenojot, tas tiek darîts atðíirîgi, tas ir atkarîgs no pabeigtâs skolas lîmeòa vai skolçna pievienoðanas angïu valodas skolai, bet tagad ir pat viòa vçsture. Bieþi vien ir vçlams nodot sveðvalodas priekðmetu, jo angïu valoda ir visizplatîtâkâ. Bez viòa izglîtîbas ir slçgta metode studentu komunikâcijas un ceïoðanas modelçðanai, kâ arî stipendijas ârzemçs. Tagad, runâjot par ðo rindkopu, angïu valodas nezinâðana traucç, tad tas ir tikai sliktâks, jo tas ir vajadzîgs pat no tâdiem nekvalificçtiem darbiniekiem kâ viesmîïi, òemot vçrâ pçdçjo, ka lielajâs pilsçtâs ir ârkârtîgi daudz ârzemnieku, ar kuriem viòam kaut kâdâ veidâ jâsazinâs. Lielâkâ daïa cilvçku, kuri agrâk vai vçlâk nezina angïu valodu, saskaras ar nepiecieðamîbu iepazîties ar to, vismaz tâdâ paðâ mçrâ, vairs nav tik çrti, kâ grupâ, galvenokârt tâpçc, ka, ja jûs veicat angïu valodas kursu vai apmâcîbu, jums bieþi ir jâmaksâ par to. Kâzâm, paðreizçjâ valoda ir tik populâra, ka mâcîbu izmaksas ir zemâkas nekâ pierâdîjumiem krievu vai franèu valodâ, arî ir vieglâk atrast pasniedzçju. Ekonomistiem ir jâpârliecinâs, ka jums vajadzçtu mâcîties paði - no mâcîbu grâmatâm, ierakstiem un papildus skatoties filmas ar nosaukumiem bez skolotâja un klausoties angïu dziesmas vai radio programmas. Tas ir ïoti nopietni un mazâk efektîvi nekâ izmaksas.

Profesionâli tulkojumi: