Vidcji poraini mati

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundâm un arî uzvilkt viòu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîjusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos krâðòs, viòa var piecas reizes sakârtot vienu pîti, katru reizi pievienojot matu aksesuârus vai ievietojot matu klipus. Viòa mîl skolas ðovus un gatavo tos. Tomçr viòas galîgais radîjums Ksiaýniczki Jartownisi bija oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Pasûtîjumu skaita secîbâ mamma viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, nevis vienu reizi. Patiesîbâ, es skatîðos pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmçjot, apvienojot tâs. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ svarîga princese. Tomçr, kad tas notiek ar princesçm, tas diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucoties par pçdçjo, kopð instalâcijas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîts uzskats, un viòas stilâ tas daudz aizgâja, piemçram, "nieeee, man nepatîk, kurâ es neatceros aristokrâtu, cik tâlu viòas kalpone". Viòa izgudroja jaunu frizûru, saliekot matus vaïçju koku malâ. Jo, tâpat kâ viòa agrâk, mums tagad ir prasme vadît matus, tâpçc tas notika îpaði âtri. Viòas mâte, no savas puses, no otras puses, bija brîdi kopumâ.

Ðeit mçs varam atrast matadatas