Viduslaiku modes skate

https://veins-cream.eu/lv/Varikosette - Ceļš uz neticulīgi skaistiem un veseliem kājām!

Karstâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju loku, kuri bija apòçmuðies pârbaudît, ko dizaineri varçtu gatavot koncentrçtai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja visvâjâkajâ faktu un viss gâja bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai skaisti un gaisîgi audumi ar nozîmîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izveidoti visvieglâkie, krâsainâkie maxi svârki, kas radâs pçc tam, kad radâs tamborçts. Viòu apbrînojums bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem, dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc ðova mçìina izsolît skaistu kâzu kleitu labi sagatavots jaunu iemeslu. Kleita bija pieðíirta personai, kas bija palikt anonîms. Bez tam, tur bija derîbas pârâk maz apìçrbu kolekcija visvairâk interesanti. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâ izsolç tiks ziedoti mûsu bçrnunamâ. Tai ir jâuzsver fakts, ka uzòçmums ir gandarîta, lai atbalstîtu daþâdas stiprâs un pozitîvu rîcîbu. Viòas îpaðnieks ir atkârtoti ievietots izsoles par savâm precçm, un pçc tam, kad priekðmets izsolç, bija pat apmeklçjums rûpnîcâ pati.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks birojos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu spçjîgas ne tikai stacionârâs sistçmâs.Apìçrbu zîmols ir dzçriens starp vispilnîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ reìionâ. Tajâ nodarbinâti vairâki tûkstoði cilvçku pçdçjâ virs visiem labâkajiem drçbniekus, ðuvçju un dizaineri. Katru reizi zîmols veido kolekcijas apmaiòâ ar lielâkajiem Polijas dizaineriem. Kolekcijas, protams, viòi bauda lielu atzinîbu, ka atkal pirms braukðanas veikalu, gatavs bût atseviðíu brûèu pârklâðanos garas rindas. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Raksti, ka uzòçmums ar daudzu gadu nodarbojas âtri kïuvis ârkârtîgi populârs lietotâju vidû, arî ðajâ reìionâ, un, kad ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu jaudu un pârbaudît, vai sekas ir visaugstâkâs.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs