Viriedu dzimumorgani angiu valoda

Maksts biocenoze ir diagnostisks tests, kas novçrtçs maksts tîrîbu, tâs bioloìiju, floru un uztriepes. Biocenoze ir mikrobi, kas apdzîvo maksts epitçliju, kas ietekmç sievieðu reproduktîvo orgânu optimâlu darbîbu. Vissvarîgâkais ir uzturçt pareizu biocenozi, un tâs peïòa ir íirurìiskas procedûras, higiçnas, hormonu lîmeòa neievçroðana, antibiotiku nekontrolçta izmantoðana un seksuâlâs metodes.

Vaginâlâ biocenoze sastâv no vaginâlo uztriepju iegûðanas sekrçcijas pârbaudes brîdî. Pateicoties tam, ir iespçjams pamanît, kâda veida mikroorganismi dzîvo dzimðanas attâlumos, un ne patogçni, ne iekaisumi nav notikuði nejauði. Biocenoze jâveic bez ârsta nosûtîðanas. Sievietei jâsagatavo ðis standarts, îpaði, ja viòai ir iekaisuma simptomi, kas izraisa maksts niezi un vulvas, maksts izdalîðanos un urînceïu iekaisumu. Ðâdâ gadîjumâ jûs varat veiksmîgi kontrolçt vaginîta gaitu. Jûs nedrîkstat lietot nekâdas maksts zâles vai lietot antibiotikas jebkâdâ formâ vairâkas stundas pirms testçðanas. Tâpat divas dienas pirms plânotâs izmeklçðanas ir jâaptur seksuâlais kontakts. Mçneða asiòoðana no dzimðanas iespçjâm ir arî iemesls, kâpçc jûs nevarat vçrsties pie biocenozes. Runâjot par eksâmenu, maksts biocenozi vada ginekologs ginekoloìiskâ krçslâ. Tamponu, vulvas vai urînceïu tamponu iegûst, izmantojot plânu stiepli vai tamponu. Tests ir nesâpîgs, bet var rasties diskomforta sajûta iekaisumâ. Labi viòð dzîvo ilgi, jo tikai daþas sekundes. Vads ar vaginâlo sekrçciju tiek apðaubîts mikroskopâ, precîzi atrodoties iespçjamo patoloìisko mikroorganismu atklâðanai. Nav nekâdas invazîvas pârbaudes, un jûs varat sagatavoties un atgriezties mâjâs. Labam rezultâtam, ko sagaida visas sievietes, bûtu jâparâda baktçriju klâtbûtne ar skâbi. Ja ir atseviðías baktçrijas un baltâs asins ðûnas, mçs tagad pieminam atðíirîgu pakâpi. Savukârt treðajâ posmâ tâ ievçro baktçriju floras slikto attîstîbu arî augstai patoloìisko mikroorganismu grupai. Ceturtajâ reizç tomçr ir sçnes vai trichomonas.