Virtuves iekartas pardodanai

Parasti viòð par to nedzird, jo, neskatoties uz pasaules attîstîbu, dzimuma priekðmeti un ginekologa apmeklçjumi tiek uzskatîti par tabu. Tomçr tas nemainîs faktu, ka agrâk vai vçlâk jaunieðiem bûs nepiecieðama pirmâ diena ginekologa birojâ. Viss vai viòas punkts bûs îss apskats par to, vai kontracepcijas lîdzekïa pieðíirðana, pirmâ diena ginekologâ ir praktiski vienâda meiteòu cilvçkiem. Plus ir arî stresa, galu galâ, izìçrbties no vidukïa uz leju citas sievietes priekðâ nav ievçroti patîkami iespaidi. Nâkamajâ apmâcîbâ mçs iepazîstinâsim ar to, kâ organizçt svarîgu ginekologa vizîti un ko no tâ gaidît.

Lai gan pirmâ datuma cçlonis nav bûtiska problçma, piemçram, maksts infekcijas, vçlams svarîgâ datumâ, izvçlçties dienu starp ciklu un cikla vidû, kas ïaus ârstam noteikt dzemdes kaklu un vai lejupielâdçt produktu citoloìijai. Kas attiecas uz Jûsu íermeòa sagatavoðanu, jums vajadzçtu bût par brîvu, tieksmi izòemt drçbes. Tas attiecas ne tikai uz çrtu drçbju skapja apakðdaïu, bet arî par zip-up vai, iespçjams, viegli noòemamu virsmu, jo krûts izòçmuma kârtâ bûs jâpârbauda. Bikini zonas depilâcija izskatâs diezgan pretrunîga. Tomçr patiesîba ir tâda, ka pçtîjums bûs papildu, neatkarîgi no tâ, vai mçs nolemjam noskût intîmo apkârtni, vai ne.

Tomçr, ja runa ir par paðu izpçti, tâ izskatîsies kaut kas cits: pirmkârt, ârsts lûgs mums svarîgu informâciju, piemçram, pirmâ un ðî perioda laiku un ilgumu, ja sieviete jau ir sâkusi dzimumaktu. Ja mçs brîvprâtîgi sazinâjâmies ar kontracepcijas metodi, ârsts apðaubîs mûs un sajûtas, kas mûs pavadîs perioda laikâ (iespçjams, stipras sâpes vçderâ un tâs paðas, asiòoðanas pârpilnîba, kas, mûsuprât, bûtu labs kontracepcijas veids.Tad mçs dodamies uz konkrçtu pârbaudi, proti, uz svarîgu krçslu, kurâ mçs izmantojam krçsla pozîciju ar kâju, kas novietota îpaðos maisîjumos. Pârbaude pati par sevi ir nesâpîga, tomçr ïoti saspringti pacienti var justies kâ diskomforta sajûta vai sâpes. Nebaidieties ziòot par to savam ârstam.

Ir svarîgi tos prezentçt vismaz reizi gadâ ar ginekoloìisko izmeklçjumu uzsâkðanu. Tâpat nav svarîgi aizmirst par menstruâlâ kalendâra darbîbu, jo informâcija par ciklu ir nepiecieðama labas pârbaudes veikðanai.