Wikipedia gramatvedis

Ja esat dþentlmenis, kurð nebaidâs no sevis gatavoðanas, jûs, iespçjams, esat saskâruðies ar ðíelto virtuves piederumu problçmu vairâk nekâ vienu reizi. Nediena neuzmanîba vai vienkârði izbçguða forma, un mums ir - mums jâtiek galâ bez ðíçlçja, krâsns vai citas nepiecieðamâs iekârtas. Diemþçl ir pârâk liela problçma, ja mçs esam tikko sauc par "zelta rokturi" vai pat tad, ja mums ir kâds.

Un kas notiks, ja mçs neatbilstam iepriekð minçtajiem kritçrijiem? Vai mums vajadzçtu sagriezt rokas un raudât pâr izlijuðu pienu? Protams, ne.Çdinâðanas iekârtu serviss mums nâk ar atvieglojumu. Tad tâ ir vieta, kur ðajâ gadîjumâ mums bûtu jâatgrieþ (vai jâizmanto piedâvâjums par piekïuvi klientam bojâtu aprîkojumu. Pieredzçjuði, kvalificçti darbinieki profesionâli ieinteresçs mûsu ierîèu remontu. Ðâdas tîmekïa vietnes, iespçjams, neatbilst tâdâm brîniðíîgâm kâ, piemçram, aptiekâm vai pârtikas preèu veikaliem, un, ja mçs paliekam pilsçtâ - mçs noteikti neuzskatîsim problçmas ar godîgu pakalpojumu sniedzçju.Izmaiòas "citai rokai" nav lieliska programma - òemsim par paðsaprotamâm elektriskajâm ierîcçm, kurâs "meklçðana" var bût bîstama sievietçm, kuras ir mazâk pieredzçjuðas braucienâ.Protams, neviens nav brînumdarîtâjs, tad mums ir arî jâvienojas ar tagadni, ka mûsu izgatavotâs ðíelto mçbeles bûs "bezcerîgs fakts", un arî nevarçs to labot. Lietojumprogrammas iesniedz sevi - principâ sakot, ka "profilakse ir labâka par ârstçðanu" - rûpçsimies par mûsu virtuves aprîkojumu tâ, lai tas kalpotu mums pçc iespçjas ilgâk.No citas puses, mums vçl ir jâpieòem pareizais lçmums, iegâdâjoties jaunu aprîkojumu - parasti kvalitâte iet roku rokâ ar cenu, un nebaidieties tçrçt mazliet, ja plânojam veikt pirkumu gadiem ilgi. Mçs, visticamâk, mazâk aizdomâsimies ar lçtâm precçm, un galu galâ var izrâdîties, ka mçs esam iztçrçjuði vairâk naudas, nekâ mçs bûtu jâmaksâ par labu aprîkojuma formu, kas rûpçjas par uzlabojumiem.