Zvanu centra darbinieku apmaciba

Darbinieki, ne tikai darbinieki, galvenokârt ir labi koordinçta komanda. No viòa izriet, ka visu uzòçmumu panâkumi ir atkarîgi no tâ, ka viòam ir jâiegulda darbinieki. Viòi izmantos pçdçjo, un atlaiðanu un kvalifikâciju skaits nekïûs par uzòçmuma sastâvdaïu.

Dr Extenda

Kâ motivçt cilvçkus strâdât âtrâk, kâpçc viòiem vajadzçtu savlaicîgi veikt biznesa projektus? Ðie un viòu paðu jautâjumi ir neatòemama uzòçmuma darbîbas sastâvdaïa. Viegla atbilde ir viòiem, jo agrâk uzòçmums attîstîs savus spârnus laukâ, kurâ mûsu produkti arî sniedz palîdzîbu. Ar garðu var apgalvot, ka ðâds izmantoðanas veids ir arvien bieþâk lîdzfinansçts, tâpçc to izmaksas nav jâpârliecinâs. Paðreizçjâ sistçmâ, palielinot zinâðanas uzòçmumâ, pastâv tikai viens no parastajiem procesiem, kas dod daudz taustâmu labumu. Viòiem ir pielâgotas gan zinâðanu paplaðinâðana konkrçtajâ jomâ, gan tâs pielietoðanas mâksla.

Turklât darbinieki, kas spçj attîstîties, ïoti reti domâs par savu amata vietu maiòu. Tomçr darba devçjs zina, ka viòa darbinieki ar ðâdu mâcîðanos un iegûto mâcîbu izmantoðanu turpmâkajos projektos kïûst arvien integrçtâki.

Ðâdi vingrinâjumi var notikt arî uzòçmuma kapitâlâ, kâ arî iestâdes, kas organizç ðâdus kursus. Kursu veida izvçle ir liela, lai bûtu viegli izlemt par to, kas bija ïoti noderîgs konkrçtâ nosaukuma izstrâdes brîdî. Visbieþâk, lai pabeigtu kursu, jums jânokârto eksâmens, un ðâds dokuments garantç, ka persona ir labi kvalificçta, lai veiktu viòam pieðíirtâs darbîbas.